Algemene Voorwaarden

ten behoeve van het verzorgen van lessen en vakkrachten

Inleiding

Het verzorgen van lessen en vakkrachten kent drie partijen: de Opdrachtgever, de Vakkracht en het bedrijf
Skills for Kids. Voor een goed begrip van de verhouding tussen de, bij inlenen van vakkrachten voor lesuren in de verplichte verlengde leertijd, betrokken partijen is het volgende van belang.

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden gelden de volgende definities:

a. "Skills for Kids" Skills for Kids, gevestigd aan Prinsegracht 27, 2512 EW te ‘s Gravenhage

b. "Vakkracht" Een natuurlijke persoon die door tussenkomst van Skills for Kids werkzaamheden en/of diensten verricht, of gaat verrichten ten behoeve van een Opdrachtgever;

c. "Opdrachtgever" Scholen en/of organisaties

d. "Overeenkomst" Elke tussen Skills for Kids en Opdrachtgever gesloten overeenkomst waarbij Skills for Kids zich verbindt tot het verzorgen van de lessen ten behoeve van Opdrachtgever. Onder “Overeenkomst” is tevens begrepen iedere wijziging en/of aanvulling daarop, evenals alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen al dan niet ter voorbereiding of uitvoering daarvan.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Wervingsvoorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Skills for Kids en Opdrachtgever en alle overeenkomsten en/of geschillen die daaruit voortvloeien.

2.2. Deze voorwaarden hebben 12 maart 2010 als ingangsdatum.

2.3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze door de directie van Skills for Kids schriftelijk zijn bevestigd. Dergelijke afwijkingen gelden uitsluitend voor het betreffende geval en daaraan kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.

2.4. De toepasselijkheid van eventuele andere Algemene Voorwaarden, die door de Opdrachtgever mochten worden gebruikt of waarnaar door de Opdrachtgever wordt verwezen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 Vrijblijvendheid offertes en totstandkoming van opdrachten

3.1. Alle offertes en kostenopgave van Skills for Kids zijn geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke offerte is kenbaar gemaakt.

3.2. Een opdracht tussen Skills for Kids en Opdrachtgever komt eerst tot stand nadat Skills for Kids de Opdracht schriftelijk heeft bevestigd, dan wel een begin met de uitvoering van de Opdracht heeft gemaakt.

Schriftelijk wordt de opdracht bevestigd met daarin:

  1. Naam opdrachtgever
  2. Aard van de opdracht
  3. Functie omschrijving
  4. Naam van de uitvoerende vakkracht
  5. Prijzen
  6. Termijnen van betaling

Artikel 4 Uitvoering

4.1. De opdrachtgever verstrekt aan Skills for Kids nauwgezet inlichtingen aangaande functie, arbeidstijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaatsen en arbeidsomstandigheden betrekking hebbende op de vakkracht alsmede aangaande de beoogde looptijd van de opdracht. Skills for Kids relateert deze door de opdrachtgever verstrekte inlichtingen aan de hoedanigheden, capaciteiten en beschikbaarheid voor de in aanmerking komende vakkracht. Op die basis bepaalt Skills for Kids naar beste kunnen welke vakkracht ingevolgde de opdracht wordt voorgesteld.

Binnen het hier aangeven kader is Skills for Kids geheel vrij in de keuze van de vakkracht die betreffende de opdracht wordt voorgedragen.

4.2. Skills for Kids stelt aan Opdrachtgever vakkracht(en) ter beschikking als tijdelijk personeel.

4.3. De leiding over en het toezicht op de vakkracht berust te allen tijde bij Skills for Kids.

Artikel 5 Overeenkomst

5.1. De overeenkomst voor bepaalde tijd.

Dit is een overeenkomst voor een vaste periode: dat wil zeggen voor een vooraf vastgestelde kalenderperiode of voor een periode die eindigt op een vooraf vastgestelde datum of voor een bepaalbare periode: dat wil zeggen voor een periode die eindigt doordat zich een objectief bepaalbare gebeurtenis voordoet. ( een gebeurtenis onafhankelijk van de wil van partijen); hierbij kunnen meerdere gebeurtenissen worden omschreven, met dien verstande dat de opdracht eindigt door het intreden van een van de afzonderlijke gebeurtenissen.

5.2. De overeenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege aan het einde van de periode waarvoor zij is aangegaan.

5.3. De overeenkomst voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden opgezegd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.4. Indien de mogelijkheid tot tussentijdse opzegging is overeengekomen, dient de opzegging schriftelijk te geschieden met een inachtneming van een opzegtermijn van ten minste veertien kalenderdagen.

5.5. De Overeenkomst eindigt van rechtswege indien Skills for Kids de vakkracht niet meer aan Opdrachtgever ter beschikking kan stellen als gevolg van omstandigheden buiten de macht van Skills for Kids gelegen, bijvoorbeeld ten gevolge van overheidsmaatregelen, in de meest ruime zin des woords, of doordat de arbeidsrelatie tussen Skills for Kids en de vakkarcht is geëindigd.

5.6.1. Indien de situatie van artikel 5.5 (a) van de onderhavige voorwaarden zich voordoet zal Skills for Kids Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de (mogelijke) eindiging op de hoogte stellen. Desgewenst zal Skills for Kids trachten een andere vakkracht aan Opdrachtgever ter beschikking te stellen. Door het ter beschikking stellen van een andere vakkracht komt met Opdrachtgever een nieuwe Overeenkomst tot stand, op welke Overeenkomst de onderhavige voorwaarden onverkort van toepassing zijn, behoudens tussentijdse wijziging van deze voorwaarden.

5.6.2. Indien één van de gevallen zoals genoemd onder artikel 5.5 (b) van de onderhavige voorwaarden zich voordoet, zijn alle vorderingen van Skills for Kids op Opdrachtgever onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar, onverminderd de overige aan Skills for Kids toekomende rechten op grond van de Overeenkomst, de onderhavige voorwaarden, de Algemene Voorwaarden en het in de wet bepaalde.

5.7. Het eindigen van de Overeenkomst in overeenstemming met het in dit artikel bepaalde leidt niet tot enig recht op schadevergoeding aan de zijde van Opdrachtgever.

Artikel 6 Tarieven

6.1.1. De uren die door de vakkracht zijn gewerkt, worden door Skills for Kids aan Opdrachtgever in rekening gebracht op basis van het overeengekomen (uur-)tarief.

6.1.2. Skills for Kids is eveneens gerechtigd het overeengekomen (uur-)tarief te wijzigen indien de factoren waarop het (uur-)tarief is gebaseerd wijzigen, met dien verstande dat een al overeengekomen (uurtarief) slechts veranderd kan worden vanaf het tijdstip van invoering van de wijziging. Tot “factoren waarop het (uur-)tarief is gebaseerd” behoren in ieder geval geldende overheidsmaatregelen, evenals de voor Skills for Kids geldende wettelijke bepalingen, waaronder sociale verzekeringswetgeving en fiscale wetgeving.

Artikel 7 Goed opdrachtgeverschap

7.1.1. De Opdrachtgever zal zich ten aanzien van de vakkracht bij de uitvoering van het toezicht of de leiding alsmede
met betrekking tot de uitvoering van het werk gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen werknemers gehouden is.

Overige verplichtingen Opdrachtgever

7.1.2. De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst evenals één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad en naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, medewerkers van gebruiker of van ondernemingen waarop gebruiker ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

7.1.3. Ingeval van overtreding van het in lid 1 van dit artikel bepaalde is Opdrachtgever aan Skills for Kids een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van zes (6) bruto maandsalarissen van de vakkracht in de laatste in het kader van de Overeenkomst bij Opdrachtgever uitgeoefende functie, met een minimum van € 12.000,--.

7.2. De in lid 2 van dit artikel genoemde vergoeding is direct opeisbaar en niet voor matiging vatbaar, onverminderd het recht van Skills for Kids om aanvullende of vervangende schadevergoeding te vorderen.

7.5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan zijn rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst dan wel de onderhavige voorwaarden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Skills for Kids aan een derde over te
dragen.

7.6. Voorts is het Opdrachtgever niet toegestaan de vakkracht in het buitenland te werk te stellen en/of aan een derde ter beschikking te stellen, tenzij na voorafgaande schriftelijke toestemming van Skills for Kids.

Artikel 8 Aansprakelijkheid en vrijwaring

8.1.1. Skills for Kids is tegenover de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor schaden en verliezen die de vakkrachten toebrengt aan de Opdrachtgever of aan derden.

8.1.2. Skills for Kids is tegenover de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die vakkrachten zijn aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan jegens Opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van de Opdrachtgever of derden.

8.1.3. Voor zover er sprake is van aansprakelijkheid van Skills for Kids in verband met toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatig handelen van Skills for Kids en/of haar leidinggevende ondergeschikten is de aansprakelijkheid van Skills for Kids per gebeurtenis, waarbij een samenhangende reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt, beperkt tot het totaal van de op grond van de gesloten Overeenkomst aan Opdrachtgever gefactureerde en door hem betaalde bedragen, exclusief B.T.W., met een maximum van € 25.000,- tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Skills for Kids.

8.1.4. Skills for Kids is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, van welke aard dan ook waaronder mede begrepen
gevolgschade en/of immateriële schade, die Opdrachtgever of een derde lijdt doordat Skills for Kids, of een persoon voor wie zij krachtens de wet aansprakelijk is, tekortschiet in de nakoming van de Overeenkomst.

8.2. De Opdrachtgever vrijwaart Skills for Kids voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) van rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeiende schaden en verliezen die de vakkracht toebrengt aan de Opdrachtgever of aan derden of uit verbintenissen die vakkrachten zijn aangegaan met of voor hen zijn ontstaand jegens Opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van de Opdrachtgever of derden.

8.2.1. De Opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren ter dekking van deze vrijwaring en ter dekking van de daaraan ten grondslag liggende aansprakelijkheden.

8.3. In het bijzonder vrijwaart de opdrachtgever Skills for Kids voor schade van nabestaanden door het derven van levensonderhoud, voor zover die schade het gevolg is van letsel van werknemers van Skills for Kids en/ of overige bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken personen, opgelopen bij de uitvoering van die overeenkomst zodanig dat daarvan de dood het gevolg is.

Artikel 9 Bescherming tegen gevaren

9.1.1. Opdrachtgever is ten opzichte van Skills for Kids verplicht de ruimtes, werkbenodigdheden waarin of waarmee hij de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden evenals voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de vakkracht in de uitoefening van de werkzaamheden schade lijdt.

9.1.2. Opdrachtgever is verplicht van elk arbeidsongeval, waarbij de vakkracht betrokken is een rapport op te (laten) maken, waarin, zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, wordt vastgelegd wat zich feitelijk heeft voorgedaan en onder welke omstandigheden het ongeval tot stand kwam.

Artikel 10 Betaling

10.1. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, is de Opdrachtgever te allen tijde gehouden de facturen van Skills for Kids te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum. Skills for Kids doet aan Opdrachtgever opgave van de aan de werkzaamheden en diensten bestede tijd.

10.2. Opdrachtgever dient, zo hij het met de opgave niet eens is, binnen 5 dagen na dagtekening van de opgave bij aangetekend schrijven zijn reclame aan Skills for Kids kenbaar te maken. Indien niet binnen die termijn is gereclameerd, geldt de opgave als door Opdrachtgever akkoord bevonden.

10.3. Na het verstrijken van de in het eerste lid van dit artikel 13.1. gestelde betalingstermijn is de Opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is dan aan Skills for Kids een rente verschuldigd van 1,5 % per maand over het nog openstaande bedrag.

10.4. In geval van tijdig bezwaar in de zin van artikel 10.2 van de onderhavige voorwaarden treedt Skills for Kids, zo veel mogelijk, in overleg met Opdrachtgever en de vakkracht. Op basis van de door haar vergaarde informatie is Skills for Kids vervolgens gerechtigd de gewerkte tijd bindend vast te stellen.

10.5. Zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten met betrekking tot de invordering en inning van door Skills for Kids niet tijdig van de Opdrachtgever ontvangen betalingen zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De vergoeding terzake van buitengerechtelijke incassokosten is vastgesteld op tenminste 15 % van de verschuldigde hoofdsom.

Artikel 11 Geheimhouding,

Opdrachtgever en Vakkracht verbinden zich om hetzij gedurende deze overeenkomst hetzij na beëindiging hiervan, op geen enkele wijze, aan wie dan ook en in welke vorm ook enige mededeling te doen van of aangaande bijzonderheden van opdrachtnemers of opdrachtgevers betreffende of daarmee houdende, welke bekend zijn geworden tijdens of ten gevolge van het uitoefenen van het project en waaromtrent bij aanvang van de dienstbetrekking geheimhouding is opgelegd en / of waarvan het geheim of het vertrouwelijke karakter kent of behoort te kennen.

Artikel 12 Geschillen

12.1. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

12.2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 13 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.